Kup powierzchnię reklamową na InfoŁuków.pl

Regulamin


§1

Postanowienia ogólne

Każdy z Użytkowników Serwisu przed założeniem konta jest zobowiązany do przeczytania poniższego regulaminu. Założenie konta w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i wyrażeniem zgody na wszystkie jego postanowienia.

Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Serwisu.

§2

Definicje

Wszelkie pojęcia pisane dużą literą, których znaczenie podajemy poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin – niniejszy dokument;

Serwis – strona internetowa InfoLukow.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.infolukow.pl, w skład którego wchodzą również portale MenuLukow.pl, FirmyLukow.pl, AnonseLukow.pl, których dotyczy niniejszy regulamin;

Administrator – podmiot upoważniony do zarządzania i prowadzenia Serwisu;

Skrzynka email – elektroniczna skrzynka pocztowa posiadająca unikalny adres internetowy danej osoby (adres email), za pośrednictwem której każda osoba może wysyłać i odbierać wiadomości od innych osób.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu, która założyła Konto w Serwisie;

Login – nazwa użytkownika służąca do logowania się w portalu;

Konto – miejsce w Serwisie, do którego ma dostęp każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji;

§3

Informacje Ogólne

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, rozrywkowych oraz multimedialnych oraz usług umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami.
 2. Do korzystania z niektórych usług Serwisu wymagane jest posiadanie aktywnej Skrzynki email oraz przeglądarki internetowej (zalecane jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek wraz z włączoną obsługą plików „cookie”).
 3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
 4. Dane Użytkownika zbierane podczas rejestracji Konta podlegają ustawie ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 5. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora oraz do poprawienia swoich danych i ich usunięcia.
 6. Strony internetowe Serwisu opierają swoją technologię o pliki „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookie” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej w stopce strony.

§4

Uczestnictwo w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
 2. Procedura rejestracji Konta następuje poprzez sekcję Rejestracja w Serwisie lub poprzez zalogowanie się do Serwisu za pomocą konta Facebook, które automatycznie dokonuje rejestracji Konta.
 3. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik oświadcza, iż:
  1. Zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu Serwisu;
  2. Przyjmuje do wiadomości, iż treści jakie zamieszcza w Serwisie pozostają ogólnodostępne pozostałym użytkownikom;
  3. Udziela administratorowi nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz publikowanych treści. Licencja ta uprawnia Administratora do publikacji wizerunku lub treści użytkownika w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja;
  4. Zezwala na regularne przesyłanie na zarejestrowany adres mailowy materiałów promocyjnych jak i reklamowych poprzez newsletter Serwisu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawienia i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora – listownie na jego adres elektronicznej skrzynki pocztowej z dopiskiem „Dane osobowe” na adres kontakt@infolukow.pl.
 6. Udostępniając dane, multimedia czy inne materiały, Użytkownik oświadcza, iż:
  1. Posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby te materiały mogły być udostępnione publicznie za pośrednictwem Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  2. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, Użytkownik zobowiązuje zwolnić Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto w Serwisie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty email na adres kontakt@infolukow.pl z dopiskiem „Usunięcie konta”.
 8. W przypadku gdy Administrator stwierdzi, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, może usunąć poszczególne wpisy Użytkownika naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku rażącego łamania regulaminu Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu.
 9. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta Użytkownika z bazy Serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  1. Użytkownik narusza postanowienia regulaminu;
  2. Użytkownik nie jest aktywny w Serwisie przez okres ostatnich 12 miesięcy;
  3. Użytkownik podejmuje działania mogące mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
 10. Użytkownik przesyłając do Serwisu materiały multimedialne, udziela nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez Serwis lub inne podmioty Serwisu na następujących polach eksploatacji:
  1. Utrwalanie jakąkolwiek techniką w tym między innymi drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  2. Zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;
  3. Wprowadzenie do obrotu;
  4. Wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
  5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń;
  6. Publiczne wykonanie
  7. Publiczne odtwarzanie;
  8. Wystawianie;
  9. Wyświetlanie;
  10. Użyczanie i/lub najem;
  11. Nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych;
  12. Nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystywaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych;
  13. Reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii;
 11. Użytkownik przesyłając do serwisu materiały tekstowe udziela nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez Serwis lub inne podmioty Serwisu na wszelkich polach eksploatacji.

§5

Zasady

Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych do celów innych – sprzecznych z polskim prawem lub niewłaściwych niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

 1. Rozpowszechnianie treści pornograficznych;
 2. Uprawianie działalności komercyjnej;
 3. Rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 4. Podejmowanie jakichkolwiek działań,  poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
 5. Publikowanie na łamach serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy prawne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy;

§6

Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie http://infolukow.pl/kontakt/ lub poprzez adres mailowy kontakt@infolukow.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich dostarczenia do Redakcji lub przesłania drogą mailową na adres kontakt@infolukow.pl.

§7

Odpowiedzialność

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:
  1. Wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  2. Niezgodność informacji podawanych podczas rejestracji Konta w Serwisie oraz informacji przekazywanych przez Użytkowników innym Użytkownikom;
  3. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika;
  4. Udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
  5. Szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
  6. Wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami;
  7. Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność;
  8. Utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich;
  9. Działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika żadnym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby dane te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Administrator dołoży starań aby Serwis funkcjonował bez zakłóceń w sposób ciągły jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie do czasowego jak i całkowitego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych jego elementów lub subserwisów w celu jej ulepszenia, dodania nowych usług bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu informacji u Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
 6. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej pisemnie kopiowanie lub rozpowszechnianie czy jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych czy materiałów multimedialnych lub innych treści Serwisu oraz materiałów, na podstawie których Serwis uzyskał licencję do publikacji za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

§8

Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili. Zmiany będą udostępniane bezpośrednio pod adresem http://infolukow.pl/regulamin/
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu przez Użytkownika powinien powstrzymać się on od logowania do portalu.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu należy kierować na adres kontakt@infolukow.pl z dopiskiem „Naruszenie Regulaminu”.
 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 05 marca 2013 r.

Panel Użytkownika
Forgot?
Zarejestruj się

Polub nasz profil na Facebook

Polub nasz profil w Google+

Dyżury Aptek

Reklama

Rozkład jazdy busów

POCZĄTEK TRASY KONIEC TRASY ROZKŁAD
Łuków Warszawa Klik
Warszawa Łuków Klik
Łuków Lublin Klik
Lublin Łuków Klik
Łuków Siedlce Klik
Siedlce Łuków Klik

Polecamy

Kup powierzchnię reklamową na InfoŁuków.pl